Skip to content
Politică

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului din 1 octombrie

PSnews.ro vă prezintă actele normative incluse pe agenda ședinței Guvernului din 1 octombrie.

  I.          PROIECTE DE LEGE-se trimite către Parlament

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Proiectul de Lege aprobat de Guvern transpune în legislația națională prevederile Directivei nr. 2011/77/UE, prin care se extinde durata de protecție a drepturilor de autor de la 50 la 70 de ani. Sunt reglementate, de asemenea, o serie de alte aspecte legate de protejarea drepturilor de autor.

  II.          ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern reglementează unele măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare în cadrul POST pentru asigurarea capacității de absorbție a fondurilor alocate României în perioada de programare 2007-2013.

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Pe durata misiunii în străinătate, lectorii de limba română se încadrează la Institutul Limbii Române, cu plata salariului aferent vechimii și gradului didactic din țară, precum și cu plata unei indemnizații lunare în valută.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea denumirii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisariatelor de regim silvic şi cinegetic

Guvernul a amânat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot.C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 42 mii lei pentru justa despăgubire pentru exproprierea unor imobile în cauză de utilitate publică.

 1. HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării ”Reabilitare DN 6 Drobeta -Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800” pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 3.300 lei pentru justa despăgubire pentru exproprierea unor imobile în cauză de utilitate publică.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ”Metrorex”-S.A          aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 628.306,87 mii lei, iar cheltuielile totale de 668.877,15 mii lei.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Centralizare electronică în staţia C.F Videle”

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 51.709 mii lei, finanțarea realizându-se din fonduri nerambursabile alocate de CE prin FEDR și de la bugetul de stat prin bugetul MT.

 1. HOTĂRÂRE pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.430 din 26 iunie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reglementează posibilitatea ca DIMMMAT să înființeze unități de implementare a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, precum și unități de management. Aceste structuri vor funcționa numai pe perioade determinate și personalul acestora nu va afecta anvelopa salarială a Departamentului.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi anteprenoriat

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Statutul de partener în Grupul de lucru pentru IMM și Antreprenoriat al OCDE este pentru țara noastră o oportunitate de a beneficia de asistență și acces la cele mai bune practici pe plan internațional. Contribuția României pentru anul 2014 este de 3.600 euro.

 1.  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de OUG nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de OUG nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MMFPSPV, la titlul „Cheltuieli de personal”, cu suma de 2.905 mii lei pentru achitarea sumelor prevăzute în titluri executorii care cad sub incidența OUG nr. 71/2009, OUG nr. 17/2012 și OUG nr. 92/2012.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C CEPROHART S.A Brăila, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CEPROHART S.A., aflată în portofoliul AAAS.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 9.855 mii lei, iar cheltuielile totale de 9.775 mii lei.

 1.  HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din veniturile din privatizare ordonatorilor de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM S.A Galaţi

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 246 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM SA Galați.

 1.  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Alba, cu modificările și completările ulterioare

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Focşani, judeţul Vrancea

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Odobeşti şi Panciu, judeţul Vrancea

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Ilva Mică şi Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Saligny şi Saraiu, judeţul Constanţa

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeș

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de Rezerva Bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014 pentru finanțarea unor cheltuieli ale Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și moidificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății.

Actul normativ adoptat de Guvern prevede trecerea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino din coordonarea Ministerului Sănătății în coordonarea Ministerului Educației Naționale.

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri pentru accelerarea implementării unor proiecte finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2007-2013

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea demersurilor de urgentare emiterii autorizaţii de construire în vederea realizării proiectelor strategice de interes naţional în domeniul transportului rutier, finanţate din fondurile alocate Programului Operaţional Sectorial Transport

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Strategia de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului feroviar, sectorului naval, sectorului aeroportuar, siguranţei şi protecţiei mediului cu finanţare din fondul de coeziune şi/sau fondul     european de dezvoltare regională din cadrul POS Transport 2007-2013

Acest Memorandum a fost retras.

 1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui părţii române pentru sesiunea a XXIV-a a Comisiei guvernamentale de cooperare economică România-Republica Populară Chineză-17 octombrie 2014

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Societatea F.A CUGIR-S.A-Filiala CN ROMARM SA şi stabilirea indicatorilor de personal

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina referitor la transplantul de organe şi de ţesuturi de origine umană a Consiliului Europei

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice din România şi Ministerul Mediului din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, de către domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau de o persoană desemnată de acesta şi de către doamna Doina Adriana Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură sau de o persoană desemnată de aceasta

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

   V.          INFORMĂRI

 1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014

Guvernul a primit Informarea săptămânală privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României. În săptămâna care a trecut, la nivelul BEC au fost parcurse etapele procedurale aferente depunerii candidaturilor, comunicării semnelor electorale ale acestora, aducerii la cunoștința publică a declarațiilor de avere și de interese ale candidaților. Primarii au pus la dispoziția partidelor politice, a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianțelor politice care participă la alegeri, precum și candidaților independenți copii de pe listele electorale permanente. De asemenea, primăriile au stabilit locurile speciale pentru afișajul electoral.

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind insolvenţa persoanelor fizice”, iniţiată de doamna deputat PSD Ana Birchall şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PP-DD, PNL, PC, UDMR, PD-L, Minorităţilor Naţionale (Bp. 165/2014)

Aviz favorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991”, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, UDMR, neafiliat (Bp. 477/2014)

Aviz favorabil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *