Skip to content
Economie

Audit financiar la ICR: Abateri privind angajările

Rador
" "

Plata unor drepturi salariale necuvenite, lipsa organizării de concursuri pentru posturi şi a unor examene pentru promovarea angajaţilor şi deficienţe financiare privind deplasările în străinătate sunt câteva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi privind situaţia financiară pe anul 2017 la Institutul Cultural Român.

Misiunea de audit financiar desfăşurată în 2018 la ICR a dus la constatarea mai multor „denaturări semnificative ale situaţiilor financiare”.

" "

Potrivit raportului public, măsurile din deciziile anterioare ale Curţii de Conturi nu au fost implementate, iar valoarea totală abaterilor identificate depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare a misiunii de audit financiar.

Din aprilie 2017, Institutul Cultural Român este condus de Liliana Ţuroiu.

Pe parcursul misiunii, ICR a luat şi măsuri de corectare a unei erori determinate de faptul că au fost scoase din evidenţa contabilă bunuri reprezentând mijloace fixe – autoturisme, în sumă de 136.000 de lei, pentru care s-au întocmit procese-verbale de casare, fără efectuarea operaţiunilor de valorificare a acestora prin dezmembrare şi recuperare de materiale, vânzare sau predare către centre de colectare deşeuri.

În timpul misiunii de audit, conducerea ICR a luat măsuri pentru reintroducerea în gestiune a mijloacelor de transport uzate.

Tot în timpul misiunii de audit a fost înregistrată în evidenţa contabilă scoaterea din evidenţă a furnizorilor prescrişi, pentru suma de 30.000 de lei, precum şi plata acestei sume către bugetul de stat.

S-a constatat că situaţiile financiare au fost întocmite fără respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, respectiv a documentelor justificative, nu s-a efectuat cronologic şi sistematic, aşa cum prevăd actele normative în vigoare.

În 2017, ICR a evidenţiat în conturile de cheltuieli facturi reprezentând prestări servicii, respectiv deconturi de cazare aferente anului 2016, în sumă estimativă de 81.000 de lei, iar pe cheltuielile anului 2018 au fost înregistrate servicii aferente exerciţiului bugetar 2017, în sumă estimativă de 29.000 de lei.

Probleme au fost constatate şi legat de cantităţile de carburant consumate şi a celor existente în stoc.

Institutul a înregistrat în contabilitate, în 2017, consumul de carburant, prin evidenţierea direct pe conturile de cheltuieli a valorii facturilor plătite lunar, fără a lua în considerare consumul lunar efectiv înregistrat în „Fişa lunară de activităţi zilnice pentru autovehicule”, stabilit pe baza foilor de parcurs. Procedându-se astfel, valoarea cantităţilor de combustibil rămase în rezervoarele autoturismelor la sfârşit de lună nu se mai reflectă în evidenţă contabilă.

Au fost menţinute în mod nejustificat, în conturile de debitori cu vechime sub 1 an, creanţe în sumă de 85.000 de lei, reprezentând debitori neîncasaţi din perioada 2010 – 2015, precum şi debitori acţionaţi în instanţă şi, implicit, au fost raportate eronat prin situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017 la creanţe curente. Din această sumă, 12.000 de lei reprezintă prejudiciu adus bugetului entităţii (debite prescrise pentru care reprezentanţii ICR nu au luat măsuri de recuperare de la persoanele responsabile).

S-au produs abateri de la principiile de legalitate şi regularitate, în principal abateri de la reglementările contabile aplicabile instituţiilor publice, dar şi unele abateri referitoare la modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire la încasare a veniturilor şi la modul de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare, care nu au fost detectate de sistemul de control intern managerial.

Controlul financiar preventiv propriu nu a funcţionat conform prevederilor legale. Astfel, s-a constatat că nu a fost întocmit un grafic privind circuitul documentelor justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate, nu au fost elaborate listele de verificare pentru operaţiunile de plăţi, iar în cazul operaţiunilor privind constituirea veniturilor proprii ale Institutului nu au fost specificate documentele ce se prezintă la viză şi nici nu au fost elaborate listele de verificare aferente ş.a.

Pe parcursul misiunii de audit au fost identificate mai multe deficienţe legate de activitatea entităţii: coordonatorii de proiecte/ evenimente culturale nu ţin o evidenţă clară a acestora, nu urmăresc decontarea sumelor acordate artiştilor/ prestatorilor de servicii culturale conform clauzelor contractuale. De asemenea, în unele situaţii nu s-a urmărit şi nu s-a supus analizei modul de cheltuire a fondurilor publice în condiţii de economicitate.

Pentru plata cu întârziere a contribuţiilor aferente salariilor achitate în luna decembrie 2017, entitatea nu a calculat şi nu a evidenţiat în contabilitate accesoriile aferente, în condiţiile în care din suma contribuţiilor aferente salariilor lunii decembrie 2017 (272.000 de lei), având termenul scadent la 25 ianuarie 2018, entitatea a plătit la Bugetul general consolidat, suma de 150.000 de lei. Restul de plată, în sumă de 122.000 de lei, reprezentând contribuţii, a fost plătit la bugetul de stat în data de 6 iunie 2018.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a desfăşurat fără a respecta în totalitate prevederile legale, întrucât nu au fost respectate perioadele de inventariere, creanţele şi datoriile faţă de terţi nu au fost confirmate, unele liste de inventariere nu au fost completate cu toate datele prevăzute de formular ş.a.

Şi în privinţa cheltuielilor de personal şi a gestionării resurselor umane s-au constatat nereguli şi abateri de la prevederile legale în vigoare.

A fost efectuată plata unor drepturi salariale necuvenite ca urmare a interpretării eronate a prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Diferenţele de salarii calculate în urma corecţiilor aplicate pentru perioada iunie – decembrie 2017 şi plătite salariaţilor ICR odată cu plata drepturilor salariale pe noiembrie şi decembrie 2017 au fost în sumă de 848.000 de lei, fiind invocată aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 5 din OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar precum şi art. 3^1 alin. (1) din OUG nr. 43/2016. Însă, prin intrarea în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, toate actele normative invocate erau abrogate la data efectuării corecţiilor salariale, fiind interpretate greşit vechile prevederi.

ICR a acordat eronat salariaţilor care exercită controlul financiar preventiv propriu sporul salarial pentru complexitatea muncii în proporţie de 25% la salariul de încadrare în loc de patru clase de salarizare aplicate la salariul de bază, efectuând astfel cheltuieli de personal nejustificate.

Conducerea ICR nu a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante prevăzute în statul de funcţii, optând în schimb pentru detaşarea de personal de la alţi angajatori, astfel că în anul 2017 au fost detaşate de la alte entităţi – în principal, societăţi cu răspundere limitată (SRL) – 70 de persoane cu diverse calificări pe posturi vacante aprobate în statul de funcţii.

Nu au fost organizate examene de promovare în gradele profesionale superioare pentru personalul din cadrul ICR, promovarea în gradul profesional superior a salariaţilor ICR efectuându-se fără susţinerea examenelor de promovare.

Lipsa unei proceduri privind deplasările în străinătate a personalului ICR, precum şi funcţionarea defectuoasă a controlului intern au condus la plata nejustificată a unor cheltuieli de deplasare. În urma verificării deplasărilor efectuate în străinătate în anul 2017 de către personalul ICR, au fost constatate deficienţe, produse ca urmare a faptului că la nivelul entităţii nu s-a ţinut cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de faptul că sistemul de control intern managerial nu a fost implementat în totalitate.

Totodată, fără a organiza concurs, ICR a încheiat contracte individuale de muncă cu jumătate de normă.

Au fost identificate 11 contracte cu jumătate de normă, pe durată determinată şi neterminată, dintre care cele mai multe erau încheiate cu personal deja angajat în instituţie, informează News.ro

Curtea de Conturi recomandă Institutului, între altele, respectarea prevederilor legale, efectuarea demersurilor pentru recuperarea tuturor reanţelor, ţinerea unei evidenţe a proiectelor/ evenimentelor culturale organizate de ICR, organizarea examenelor de promovare în grade profesionale pentru toţi angajaţii care au fost promovaţi, care să fie aplicabile şi în viitor, stabilirea salariului de bază corespunzător funcţiei, gradului, treptei, gradaţiei fiecărui salariat al entităţii, în conformitate cu prevederile legale aplicabil.

" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *