Skip to content
Politică

Cutremur în administraţia locală. Foşti şi actuali aleşi locali, în vizorul ANI

www.rfi.ro

Se cutremură provincia. Mai mulţi foşti şi actuali aleşi locali au intrat în vizorul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), potrivit unui comunicat al instituţiei remis, miercuri, redacției de știri Psnews.ro.

ANI a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21foști sau actuali edili.

Aceştia sunt: GÎRLEANU ION, primar al comunei Bogați, județul Argeș;  BUGARI TRAIAN, fost primar și actual consilier local al comunei Densuș, județul Hunedoara;  AVRAM ILIE, fost primar al comunei Poiana Vadului, județul Alba;  HOREA AUREL, primar al comunei Ilva Micã, județul Bistrița-Nãsãud;  IVANCU ALEXANDRINA, fost primar al comunei Livezi, județul Vâlcea pentru mandatul 2012 – 2016;  CODREANU DORIN, primar al comunei Bãlãbãnești, județul Galați;  LUPU IONEL, primar al comunei Vînãtori, județul Vrancea; ALEXANDROAIA VASILE, primar al comunei Grințieș, județul Neamț;  CATANÃ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, județul Dolj; KISS LASZLO, fost viceprimar al Municipiului Bistrița, județul Bistrița Nãsãud; NASTASIA NECULAI, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Negrești, județul Neamț;  PURCEL VIOREL, fost viceprimar al comunei Mãrgãu, județul Cluj;  BENGHIA PETRU, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Domașnea, județul Caraș-Severin;  COSTÂNDANA NICOLAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Darova, judeþul Timiº;  VÃDUVA GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, județul Neamț; BERKI EDITH, consilier local în cadrul Consiliului Local Șãrmãșag, județul Sãlaj; DUȚU NICHITA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea;  FINȚOC MARIETA MARIA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Sighișoara, județul Mureș;  RAFTU HRISTU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, județul Constanța;  VAKARIA ERNÖ, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lãzarea, județul Harghita;  BÃRBÃCUȚ MIHAELA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Fãlticeni, Județul Suceava

Potrivit ANI, cei şapte ar fi încălcat următoarele prevederi legale:

”-art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt: imparþialitate, integritate, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;
– art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziþiile emise cu încãlcarea obligaþiilor prevãzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutã”;

-art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene sau consilierii locali si judeþeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

– art. 87, alin. (1), lit. c), d), k) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de primar și viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu: lit c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncã, indiferent de durata acestuia. lit d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice […] lit k) orice alte funcþii publice sau activitãþi remunerate, în þarã sau în strãinãtate, cu excepþia funcþiei de cadru didactic sau a funcþiilor în cadrul unor asociaþii, fundaþii sau alte organizaþii neguvernamentale […] lit g) calitatea de comerciant persoanã fizicã”;
· art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii judeþeni care au funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor ori alte funcþii de conducere, precum ºi calitatea de acþionar sau asociat la societãþile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãþi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãþile administraþiei publice locale din care fac parte, cu instituþiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeþean respectiv ori cu societãþile comerciale înfiinþate de consiliile locale sau consiliile judeþene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcþiile sau calitãþile respective sunt deþinute de soþul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

-art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;
– art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001, potrivit cãruia „Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local”;

– art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv”;

– art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situaþiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinþei”.
-art. 301, alin.(1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia ”Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.

" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *