Skip to content
" "
Politică

Foști și actuali aleși locali, găsiți în incompatibilitate de ANI

stiriletvr.ro

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, luni, într-un comunicat de presă, remis redacției de știri PSNEWS.ro, că șapte foști și actuali aleși locali au fost găsiți în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese.

Este vorba despre PÂRVU PETRE, primar al orașului Zimnicea, județul Teleorman,  CORBU CONSTANTIN, primar al comunei Grãdiștea, județul Cãlãrași, DIMA VASILE, fost primar al comunei Rãstoaca, județul Vrancea, CÃPITANU ILARIE, actual consilier local și fost viceprimar al Comunei Tîmna, județul Mehedinți, ANGELESCU ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dãrmãnești, județul Dâmbovița, BORTO IOSIF, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Pîrjol, județul Bacãu și POPA DORU CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local Roznov, județul Neamț.

Vă prezentăm comunicatul ANI, remis luni redacției PSnews.ro:

Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã, precum ºi indicii privind existența conflictului de interese de naturã penalã în cazul a șapte foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:
1. PÂRVU PETRE, primar al orașului Zimnicea, județul Teleorman
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada deținerii mandatelor de primar, a semnat mai multe contracte (de furnizare, de prestãri servicii și de lucrãri), precum și facturile aferente contractelor încheiate între Primãria orașului Zimnicea și S.C. Tel Drum S.A. Alexandria (societate comercialã care a avut încheiat un contract de închiriere și un contract de comodat (folosințã) cu persoana evaluatã, având ca obiect un imobil proprietatea acestuia).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 ºi art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
2. CORBU CONSTANTIN, primar al comunei Grãdiștea, județul Cãlãrași
INCOMPATIBILITATE
În perioada 27 decembrie 2012 – 05 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al U.A.T. comuna Grãdiștea în Adunarea Generalã a Acționarilor S.C. „SATUL NOU GRÃDIȘTEA” S.R.L., încãlcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit f) din Legea nr. 161/2003.
3. DIMA VASILE, fost primar al comunei Rãstoaca, județul Vrancea
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În exercitarea atribuțiilor de primar a emis Dispoziția privind angajarea pe perioadã determinatã în funcția de consilier personal al primarului pentru fiica sa.
Astfel, în perioada 27 iunie 2012 – 12 septembrie 2013, fiica persoanei evaluate, a obținut venituri salariale în cuantum de 13.628 Lei.

Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Focșani în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre DIMA VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.
4. CÃPITANU ILARIE, actual consilier local și fost viceprimar al Comunei Tîmna, județul Mehedinți
INCOMPATIBILITATE
În perioada 31 august – 04 octombrie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Gheorghe Enescu Tîmna din Județul Mehedinți, încãlcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.
5. ANGELESCU ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dãrmãnești, județul Dâmbovița
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat, exprimându-și votul, la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local privind aprobarea Contractului de Asociațiune în Participațiune cu Asociația Sportivã ,,Luceafarul Dãrmãnești’’ (în cadrul cãreia a deținut calitatea de membru în Consiliul de Administrație).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004 și nu a respectat dispozițiile art. 77, alin (1), (2) și (3) din același act normativ.
6. BORTO IOSIF, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Pîrjol, județul Bacãu
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii mandatului de consilier local, întrucât S.C. Siliar S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia fiul sãu deține funcția de administrator și calitatea de unic asociat) a încheiat opt contracte comerciale de executare de lucrãri și de furnizare de produse (cinci contracte comerciale și trei achiziții directe – cu facturi fiscale în valoare totalã de 262.554,62 Lei) cu Primãria Pîrjol.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
7. POPA DORU CONSTANTIN, consilier local în cadrul Consiliului Local Roznov, județul Neamț
INCOMPATIBILITATE
În calitate de consilier local, în perioada exercitãrii mandatului 2012 – 2016, Primãria Roznov a încheiat un contract comercial (achiziție directã în baza unei facturi) cu S.C. Cador Scavi S.R.L. (în cadrul cãreia persoana evaluatã deținea la acea datã calitatea de asociat și administrator).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPA DORU CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt: imparþialitatea, integritatea, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinții și vicepreºedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

· art. 87, alin. (1) d) și f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice, […] lit.f) funcþia de reprezentant al unitãþii administrativ-teritoriale în adunãrile generale ale societãþilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generalã a unei societãþi comerciale de interes naþional”;
· art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii județeni care au funcția de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum ºi calitatea de acționar sau asociat la societãțile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãți administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãțile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societãțile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcțiile sau calitãțile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

· art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] f) o asociație sau o fundație din care fac parte”;

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii județeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situațiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii județeni sunt obligați sã anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunțarea interesului personal ºi abținerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinței”;

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit cãruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local. (2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã” ;

art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *