Skip to content
Economie Societate

Informații în exclusivitate: care sunt condițiile și documentele necesare pentru a primi 20.000 de lei pentru montarea de fotovoltaice pe casă

Digi24.ro

Cititorii PSNews au manifestat un interes uriaș, în legătură cu programul prin care statul oferă 20.000 de lei celor care vor să își instaleze panouri fotovoltaice pe casă.

Având în vedere nenumăratele întrebări sosite pe adresa redacției, am luat legătura cu Administrația Fondului pentru Mediu – AFM, pentru vă prezenta în detaliu condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a obține finanțarea, precum și documentele pe care solicitanții vor trebui să le depună.

Astfel, conform răspunsului primit, în exclusivitate, de la AFM, finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Înscrierea solicitantului se face la unul dintre instalatorii validați care au încheiat contract de participare cu Autoritatea, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Cine poate beneficia de finanțare

Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanțare, în situația în care imobilul construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate;

d) imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral și topografic; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii;

g) solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.

În cazul în care se depun două cereri de finanțare pentru același imobil identificat cu număr cadastral și topografic, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanțare.

Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente-locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

Ce documente trebuie depuse

Documentele pe care le depune solicitantul la instalatorul cu care Autoritatea a încheiat contract de participare sunt:

a) cererea de finanțare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid;

b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

c) împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finanțare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren;

f) în situația în care din extrasul de carte funciară nu reiese adresa de implementare menționată în cererea de finanțare, se va prezenta un document emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară prezentată în vederea implementării proiectului este aferent adresei menționate în cererea de finanțare, în original sau copie;

g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

Etapele programului

Programul este în prezent în derulare, menționează AFM, fiind parcursă prima etapă, publicarea pe pagina de internet a instituției  a ghidului de finanțare.

În continuare, se desfășoară a doua etapă, sesiunea de înscriere a instalatorilor în vederea validării, în perioada 25 ianuarie – 1 martie 2019, care va fi urmată de încheierea contractelor cu instalatorii validați și publicarea listei cu aceștia.

Celelalte etape se vor desfășura în funcție de data când va fi aprobat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019, nefiind fixate termene limită pentru desfășurarea acestora.

Ghidul de finanțare poate fi consultat AICI.

În plus, date la zi despre derularea programului pot fi găsite pe site-ul AFM, la Secțiunea Programe de finanțare, unde se publică toate informațiile necesare privind participarea la programele desfășurate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *