Skip to content
Economie Societate

Panouri solare. Condiţia esenţială pe care trebuie să o îndeplinească cei care cer bani de la stat

Alba24

Ministerul Dezvoltării, coordonatorul programului prin care românii pot cere 20.000 de lei de la stat, pentru a-şi subvenţiona instalarea de panouri fotovoltaice, anunţă o nouă condiţie.

Toţi cei care solicită subvenţia de la stat trebuie să obţină o autorizaţie de construire, pe motiv că se intervine asupra construcţiei existente.

Ministerul Dezvoltării a dat acest răspuns unui utilizator al formului EnergiaTa, o comunitate a prosumatorilor. Iată, integral, răspunsul Autorităţii, citat de economica.net.

“Necesitatea obţinerii unei autorizaţii de construire reiese din prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 50/1991) care stabileşte la art. 3 alin (1) următoarele:

“(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea auztorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:

a)      Lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 ; (…)”.

Lucrările de construire pentru care autorizaţia de construire se emite în baza unei documentaţii tehnice cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în Anexa nr.1 aferentă Legii nr. 50/1991 sunt acele construcţii provizorii precizate la art. 3 din aceeaşi lege, la alin. (1), literele d), g) şi h) şi anume:

Lucrările de construire pentru care autorizaţia de construire se emite în baza unei documentaţii tehnice cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în Anexa nr.1 aferentă Legii nr. 50/1991 sunt acele construcţii provizorii precizate la art. 3 din aceeaşi lege, la alin. (1), literele d), g) şi h) şi anume:

“d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;”

g) organizarea de tabere sau corturi, căsuţe sau rulote;” “h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: Chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan.”

Lucrările la care faceţi referire în adresă (amplasare panouri fotovoltaice pe acoperişul casei) nu se încadrează în categoria construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. 1 literele d), g) şi h) care se autorizează în baza unei documentaţii tehnice cu conţinut simplificat.

Prin urmare, documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire se va elabora în conformitate cu conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice (D.T.) pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevăzut în Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991.

Referitor la lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării, conform Legii nr. 50/1991, art. 6, aceasta se stabileşte de către autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire prin Certificatul de urbanism.

În principiu, amplasarea unui sistem fotovoltaic pe/în legătură cu o construcţie existentă constituie o intervenţie asupra construcţiei existente. Conform art. 18, alin. (2) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare, după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei”.

În concluzie, este necesar să vă adresaţi autorităţii administraţiei publice locale în vederea obţinerii unui certificat de urbanism, prin care să se stabilească, raportat la situaţia existentă şi scopul solicitării (obiectul investiţiei propuse), condiţiile necesare obţinerii unei autorizaţii de construire, relatează adevarul.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *