Skip to content
Politică

Taxa pe salubritate în S4 – încotro? Cum arată pledoaria PNL și ce spune primarul Băluță EXCLUSIV

gazetadinvest.ro

Taxa pe salubritate în Sectorul 4 – încotro? Vedeți mai jos cum arată pledoaria în isntanță a consilierilor PNL și ce spune primarul PSD al S4, Daniel Băluță.

Tribunalul Municipiului București (TMB) a hotărât miercuri, 6 iunie, suspendarea a două hotărâri de consiliul local și anularea altor două astfel de HCL-uri. Este vorba – așa cum scrie Hotnews – despre actele administrative care staileau taxa de salubrizare în Sectorul 4 după cum urmează:

– în cuantum de 9,6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mari de 2.000 lei;

– în cuantum de 6 lei/lună/persoană dacă au venituri nete lunare mai mici de 2.000 lei, inclusiv minori.

– în cuantum de 80 de lei/lună pentru fiecare altă entitate indiferent de formă de organizare, cum ar fi: persoanele juridice, persoanele fizice care exercită orice profesii liberale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și înreprinderile individuale etc, care au sediul social și/sau punctul de lucru activ/expirat, indiferent dacă se desfășoară sau nu activitate economică, excepție facând doar contribuabilii care se află în suspendare de activitate sau sunt radiați din registrele organelor competente.

– în cazul neachitării taxei anticipat sau până la dată de 20 ale fiecărei luni pentru luna anterioară, taxa va fi de 12 lei, indiferent de veniturile persoanei:

– în cazul unui imobil (sau mai multe imobile situate pe raza sectorului 4) cu o suprafață totală ocupată la sol mai mare de 2.000 m.p., proprietatea unei persoane fizice/juridice/alt tip de entitate, indiferent de forma de organizare  se va achita în plus o taxă  de 40 lei pentru fiecare metru cub ce depășește cantitatea de 1 metru cub lunar.

„Admite cererea. Dispune suspendarea executarii hotaririlor HCL Sector 4 nr.2/2018 si nr.347/2017 pina la solutionarea definitiva a cererii in anulare. Anuleaza HCL Sector 4 nr.2/2018. Anuleaza HCL Sector 4 nr.347/2017. Cu recurs in 5 zile de la comunicare pe cererea de suspendare si in 15 zile de la comunicare pe cererea in anulare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Bucuresti- Sectia a-II-a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronunţată in şedinţă publică, azi, 06.06.2018”, scrie TMB în minuta hotărârii judecătorești.

Acțiunea a fost promovată de către consilierii locali ai PNL Răzvan Sava (fost primar general interimar), Adrian Turmac, Daniel Ștefan, Adrian Nicolae și George Ștefan.

„Este o hotărâre dată de prima instanță. Acum s-a obținut suspendarea încasării taxei până la sentința definitivă. Se revine la vechea taxă, cea de 5,03 lei/lună pentru persoanele fizice și de 50 lei pentru persoanele juridice și se adresează doar societăților care au activitate. Prcatic instanța a anulat aberațiile din cele două hotărâri, cea din decembrie și ianuarie: plata diferențiată în funcție de venit, sumele de 80lei/mc plus 40 de lei dacă se depășește suprafața de 2000 mp, plata taxei de către firme indiferent dacă au sau nu activitate”, a declarat Răzvan Sava pentru site-ul citat.

Cererea de chemare în judecată a vizat nelegalitatea hotărârilor atacate, în speță nefundamentarea prețului, neautorizarea operatorului de salubrizare ADP Sector 4, încălcarea principiilor dreptului la informare a cetățenilor, încalcarea principiului poluatorul plătește etc. Acțiunea a vizat și situația persoanelor juridice care aveau înregistrate sedii sociale/punct de lucru în Sector 4 care, deși aveau sediul social expirat sau inactiv, erau obligate la plata taxei de salubrizare.

Contactat de PSnews.ro, primarul Daniel Băluță a declarat că încă nu s-a hotărât dacă va depune sau nu recurs, o astfel de decizie urmând să fie luată doar după ce Primăria Sectorului 4 va primi în scris comunicarea sentinței.

„Hotărârile justiției sunt obligatorii pentru noi toți. Nu se comentează, ci se aplică. În această situație, așteptăm cu mult interes comunicarea deciziilor instanței. Și toate mențiunile din hotărârile instanței vor fi implementate întocmai. Sunt convins că discutăm de anumite ajustări pe care hotărârea de Consiliu Local trebuie să le îndeplinească, pentru că, din punct de vedere principial, fiecare dintre noi trebuie să privim această taxă de salubrizare ca pe oricare altă taxă sau ca pe oricare altă utilitate publică. Pentru că – fie că ne place, fie că nu ne place – gunoiul este o utilitate publică. Costurile ce ne revin nouă trebuiesc – într-o formă sau alta – compensate. Din punct de vedere principial, sunt convins că nu discutăm despre niciun fel de viciu. Dacă la nivel formal există vicii sau dacă s-au creat anumite nedreptăți, sunt convins că, în baza motivării acestor dispoziții, ele vor fi corectate ca atare.

Din punct de vedere proceedural, comunicarea poate să vină peste o săptămână, două, trei; o lună, două, trei, patru, cinci, șase… Nu am idee – în funcție de volumul de lucru pe care-l are judecătorul, atunci devine manifestă. Noi nu avem cum să implementăm nimic până când nu avem comunicarea în față. De-abia atunci, în baza comunicărilor, fie decidem să facem recurs, fie pur și simplu modificăm hotărârile de consiliu în concordanță cu lucrurile pe care le-a dispus instanța. Nu avem cum să ne pronunțăm, atâta timp cât nu avem comunicarea din partea instanței – comunicare care de altfel marchează oficializarea acestor dispoziții. Până nu avem comunicarea, nu putem să întreprindem niciun fel de măsură, pentru că procedural așa se desfășoară lucrurile.

Deci nu pot să spun nici că vom contesta, nici că nu vom contesta, atâta timp cât nu avem comunicarea și nu știm care sunt lucrurile pe care instanța le consideră nepotrivite în deciziile pe care le-a luat. Dacă sunt lucruri remediabile, de îndată cu certitudine vom decide să remediem hotărârile de consiliu în sensul acela. Dacă avem o altă abordare, vom face recurs. Deci până nu avem motivare, nu mă pot pronunța dacă facem sau nu facem recurs, a declarat Băluță pentru PSnews.ro.

În altă ordine de idei: PSnews.ro a obținut miercuri concluziile scrise depuse în instanță de către avocatul consilierilor PNL, Andreea Mihaela Miu, în legătură cu această speță. Le redăm integral:

DOMNULE PREȘEDINTE 

Reclamanții RĂZVAN SAVA, ADRIAN TURMAC, DANIEL ȘTEFAN, ADRIAN NICULAE, GEORGE ȘTEFAN, cu datele cunoscute, prin intermediul avocatului MIU ANDREEA MIHAELA, conform împuternicirii avocațiale atașată în original, în temeiul art. 244 alin. 2  C.proc.civ. formulează

CONCLUZII SCRISE

prin care se solicită admiterea acțiunii în anulare a  hotărârilor Consiliului Local Sector 4 nr. 347/2017 și nr. 2/2018, a anexelor și regulamentelor de punere în aplicare, precum și a tuturor actelor subsecvente acestora, pentru următoarele

CONSIDERENTE

 1. În ceea ce privește H.C.L. nr.2/2018, învederăm următoarele:

 

 1. C.L. nr.2/2018, nu respectă metodologia de calcul- ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

Conform Ordinului nr. 109/2007 menționat mai-sus, stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator pentru serviciile de salubritate se realizează în conformitate cu normele metodologice  elaborate și aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) și Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 26 alin. (7) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, „Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face  de către autoritățile administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice  elaborate de A.N.R.S.C.

Susținerea pârâtului că în cazul majorării taxei de salubritate nu era necesar avizul A.N.R.S.C nu este întemeiată cătă vreme prevederile Legii nr. 101/2006 sunt extreme de clare. Orice intervenție asupra tarifelor/taxelor trebuie motivată, fundamentată și avizată.

Majorările cuprinse în hotărârile Consiliului 4 București nu sunt motivate, fundamentate și avizate, fiind încălcate prevderile legale în materie, motiv pentru care se impune anularea acestora.

Mai mult, conform art. 26 alin.(6) din Legea 101/2006, pentru operatorii care au încheiate contracte de delegare a gestiunii (ADP SECTOR 4 ) pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fișă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fișei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii.

În plus, potrivit art. 27 alin. (1), “Aplicarea de către operatori  a unor tarife  sau taxe speciale mai mari decât cele stabilite și aprobate potrivit art. 26 este interzisă.”

Apreciem că prevederile H.C.L. nr. 2/2018 sunt lovite de nulitate, întrucât acestea nu respectă prevederile legale privind existența unei fișe de fundamentare a planului tarifar ( nemotivarea hotărârii). Astfel, nu există nicio explicație și niciun temei referitor la modalitatea de stabilire a tarifului de salubritate. Nu se cunoaște ce a avut în vedere Consiliul Local Sector 4 pentru stabilirea tarifelor, astfel cum sunt cuprinse în hotărârile atacate.

Potrivit Ordinului nr. 109/2007, în caz de modificare a tarifelor percepute, nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.” Tariful anterior în vigoare era de 5 lei/lună/personă, tariful actual fiind de 12 lei/ lună/persoană, rezultând o creștere de 140% (!).

Pe cale de consecință, apreciem că atât lipsa fișei de fundamentare privind nivelul cheltuielilor, cât și a fișei de fundamentare întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii, astfel cum prevede Ordinul nr.109/2007 încalcă prevederile legale în vigoare, conducând la perceperea unor taxe stabilite nelegal

 1. Hotărîrile Consiliului Local Sector 4 nr. 2/2018 și nr. 347/2017 încalcă prevederile art. 30 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

 

Este de principiu în dreptul administrativ, că actele administrative trebuie motivate de organele emitente. Motivarea este în fapt şi o exigenţă europeană, ce decurge din lecturarea art. 41 par. (2) lit. c) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene[1]. Pe cale de consecinţă, în lipsa motivării, este pusă în discuţie validitatea actului administrativ, din două perspective: în lipsa motivării, persoana afectată de actul administrativ nu se poate apăra efectiv, pentru că nu cunoaşte argumentele organului administrativ emitent; în lipsa motivării, instanţa nu poate verifica legalitatea actului administrativ, prin prisma argumentelor contradictorii ale părţilor, întrucât autoritatea nu a binevoit să-şi expună argumentele[2].

Din cuprinsul hotărârilor contestate nu rezultă argumentele concrete pe baza cărora Consiliul Local Sector 4 a stabilit planul tarifar.

Conform articolului nr. 4 coroborat cu art. 6 din Ordinul 109/2007, stabilirea și aprobarea tarifelor de salubritate se fac doar după o activitate prealabilă de analiză şi verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor. Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie, exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor de protecţie a mediului, a costurilor de securitate şi sănătate în muncă, a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi o cotă de profit.

Pentru a stabili în ce măsură reglementările din H.C.L. nr.2/2018 sunt legale și oportune, se impunea prezentarea argumentelor concrete care fundamentează stabilirea în acest fel a tarifului privind serviciile de salubritate.

În mod vădit eronat și cu rea credință, Consiliul Local Sector 4 susține că are atribuțiile de a institui o taxă de salubrizare.

Atragem atenția însă că, Grupul PNL Sector 4 a semnalat în cadrul Plângerii prealabile lipsa autorizării operatorului AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA, operator care  nu este avizat ANRSC.

Potrivit art. 11 din Legea 101/2006, autoritatea de reglementare pentru serviciul de salubrizare este A.N.R.S.C. Conform alin. (2) al aceluiaşi articol, „A.N.R.S.C. elaborează reglementărilor-cadru  privind serviciul de salubrizare, monitorizează modul de aplicare a legislaţiei  în domeniu  şi acordă licenţă operatorilor  de salubrizare, conform prevederilor prezentei legi.

Faţă de prevederile menţionate, se observă că prestatorul serviciului public de salubritate din sectorul 4, AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA, nu deţine licenţă de funcţionare conform reglementărilor legale în vigoare. Astfel, atât prestarea serviciului cât şi încasarea tarifelor aferente prestării acestuia sunt aduse la îndeplinire de către un operator care funcţionează fără respectarea prevederilor legale privind autorizarea operatorilor de salubrizare. În răspunsul său, Consiliul Local Sector 4 nu face dovada existenței autorizării/avizării A.N.R.S.C a  societății AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA.

Consiliul Local Sector 4 susține că prevederile Ordinului nr. 109/2007 nu sunt aplicabile hotărârilor atacate.

Or, ordinul evocat nu face distincție între prețurile, tarifele sau taxele supuse autorizării A.N.R.S.C. ci stabilește în mod cert că  orice modificare, intervenție sau stabilire  a unei taxe ese supusă autorizării/avizării A.N.R.S.C.

Se observă că tarifele impuse de către Consiliul Local Sector 4 au fost aprobate cu încălcarea prevederilor art. 8 alin.(2) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, respectiv: „Operatorul care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activităţile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administraţiei publice locale următoarele:

 1. a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populaţie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;
 2. b) fişa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli (…);
 3. c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor;
 4. d) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor.”

Astfel, nu putem primi susținerile Consiliului Local Sector 4 potrivit cărora nu era necesară fundamentarea tarifului, legea fiind extrem de clară în această privință.

Prin decizia de a numi tariful aplicabil serviciilor de salubritate, taxă specială, Consiliul Local Sector 4 nu este scutit de obligativitatea fundamentării prețului și avizării A.N.R.S.C.

Totodată, potrivit art. 15 alin. (3) din Ordinul nr.109/2007: “Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

 1. a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă;
 2. b) consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1);
 3. c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare;
 4. d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale;
 5. e) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 6. f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice;
 7. g) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale;
 8. h) o cotă de profit.”

Prin urmare, apreciem că H.C.L. nr. 2/2018 nu respectă metodologia de calcul- ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ceea ce atrage nelegalitatea acesteia și obligativitatea perceperii tarifului nefundamentat economic la nivelul tarifului anterior în vigoare.

 

III. Modalitatea de stabilire a tarifului privind serviciile de salubrizare încalcă principii fundamentale reglementate atât de legislația națională, cât și de legislația europeană.

 

 1. Încălcarea principiului privind tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;
 2. Încălcarea principiului nediscriminării și egalitatea de tratament al utilizatorilor;
 3. Încălcarea principiului transparenței, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;
 4. Încălcarea dreptului la informare;
 5. Încălcarea principiului accesibilității prețului pentru consumatori;
 6. Încălcarea principiului protejării interesului public;
 7. Încălcarea principiului protecției consumatorilor;

 

Toate aceste principii au fost prezentate pe larg în acțiunea introductivă de instanță, precum și în răspunsul la întâmpinare formulat, urmând a nu mai fi reluate în cadrul Concluziilor scrise.

 

 1. În ceea ce priveşteC.L. nr. 347/18.12.2017 pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 4 nr. 9/2017 privind instituirea și încasarea taxei de salubritate pentru toți utilizatorii  serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite  și Taxe Locale Sector 4, modificată prin H.C.L. Sector 4 nr. 95/2017, menţinută în parte de către Consiliul Local Sector 4, atragem atenţia asupra următoarelor aspecte:

 

 1. C.L. nr. 347/2017 îşi produce în continuare efectele cu privire la regulile de taxare aplicabile persoanelor juridice care funcţionează potrivit Legii nr.31/1990 şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente;
 2. C.L. nr. 347/2017 nu respectă metodologia de calcul ORDINUL nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile

Conform prevederilor art. 2 alin. (1)  din H.C.L. nr. 347/2017, lit. ”b) Pentru beneficiarii prevăzuţi la cap.I, art.1, lit. b) şi d) din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre taxa de salubrizare este de 80 lei/lună sau fracţionat de lună;

 1. Pentru toţi beneficiarii prevăzuţi la cap. II, art.2 alin (4) din Anexa nr.1 la prezenta hotărâre taxa de salubrizare este cea prevăzută la lit.b) de mai sus (80 lei/lună), la care se adaugă o taxă suplimentară de 40 lei/m3  pentru cantitatea de deşeuri ce depăşeşte 1 m3/lună sau fracţiune de lună.

Totodată, potrivit art. 2 din Cap. II din Regulamentul privind instituirea taxei de salubrizare taxele adoptate se percep persoanelor juridice care funcţionează potrivit Legii nr.31/1990 şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente, “care au sediul social (activ/expirat), punctul de lucru (activ/expirat) pe raza Sectorului 4, indiferent dacă desfăşoară sau nu o activitate economică la sediul sau punctul de lucru, inclusiv pentru societăţile aflate în procedura de dizolvare, lichidare, cele aflate sub incidenţa Legii  nr. 85/2014 privind insolvenţa cu modificările şi completările ulterioare care au sediul/punctul de lucru în imobile în proprietate aflate pe raza Sectorului 4, cu excepţia  acelor contribuabili care se află în suspendare de activitate  sau sunt radiaţi din registrele organelor competente.”

Din analiza normelor expuse, se observă că autoritatea publică locală a instituit discreţionar taxe de prestare a serviciilor de salubrizare, fără a exista o fişă de fundamentare a tarifului, argumentele expuse pe larg în cazul tarifului aplicabil personelor fizice fiind aplicabile şi în cazul personelor juridice care funcţionează potrivit Legii nr.31/1990 şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente.

Mai mult decât atât, este vădit nelegală perceperea taxelor astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul-Anexă şi persoanelor juridice şi a persoanelor fizice care prestează activităţi independente şi care nu au activitatea la sediul la care figurează. Impunerea şi taxarea acestor tarife şi în condiţiile în care la sediul declarat nu se defăsoară activităţi economice conduce la o îmbogăţire fără justă cauză a operatorului de servicii de salubrizare în condiţiile în care ar încasa taxa pentru un serviciu neprestat.

În aceste condiţii, considerăm oportună şi necesară modificarea cadrului de aplicare şi perceperea unui tarif raportat la cantitatea de deşeu efectiv produs de către persoanele juridice şi persoanele fizice care prestează activităţi independente.

În plus, pentru anumite categorii de persoane fizice care prestează activităţi independente ( spre exemplu Avocaţi) este nelegală perceperea taxei în funcţie de numărul de Avocaţi care au atribuit un cod de identificare fiscală şi care figurează la acelaşi sediu social, deoarece, aceste categorii de persoane au acelaşi sediu social atribuit şi funcţionează exclusiv în cadrul unui Cabinet de Avocatură, în interesul acestuia, pe bază de contract de colaborare/salarizare.

Or’, în situaţia în care titularul Cabinetul de Avocat achită deja taxa de salubrizare aferentă sediului social, este vădit nelegal ca fiecare Coloborator/Salarizat ce funcţionează în cadrul Cabinetului să achite din nou această taxă, operatorul încasând nelegal aceste sume.

 

 1. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 347/2017 afectează securitatea circuitului civil, având grave implicații asupra principiului liberei circulații a bunurilor

 

Conform prevederilor art 5 alin. 3 din Regulamentul Anexă al Hotărârii nr. 347/2017, “dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă proprietarul, vânzătorul are obligația de a achita taxele de salubrizare înregistrare în evidențele fiscale la adresa poștală a imobilului pe care dorește să îl înstrăineze, inclusiv taxa de salubrizare stabilită în sarcina beneficiarilor prevăzuți în cap.I art.I alin. 1 lit. b și d din noul regulament.”

Prevederea în cauză încalcă grav dispozițiile Codului Civil privind atributele (dreptul de dispoziție) dreptului de proprietate, precum și prevederile art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la CEDO.

Practic, prin condiționarea titularului dreptului de proprietate de achitare a taxei de salubritate aferentă sediilor sociale sau profesionale ce figurează restante la o adresă, iar nu în sarcina proprietarului imobilului, se aduce atingere circuitului civil, proprietarii imobilelor în cauză putându-se afla în situația de a nu putea dispune de bunul lor.

 

 1. Impactul negativ al hotărârilor atacate asupra societății civile precum și asupra agenților economici este susținut de către opinia publică prin semnarea tabelelor puse la dispoziție de către reclamanții din prezenta cauză, membrii ai Grupului PNL Sector 4, prin care locuitorii și persoanele juridice din Sectorul 4, profund afectate de noile hotărâri privind taxele de salubrizare, și-au manifestat susținerea prezentei acțiuni în instanță.

                                                         

                                                                                       Reclamanți

RĂZVAN SAVA, ADRIAN TURMAC, DANIEL ȘTEFAN

ADRIAN NICULAE,  GEORGE ȘTEFAN

prin intermediul avocatului MIU ANDREEA MIHAELA

[1]Art. 41 – Dreptul la bună administrare: alin. (1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ceea ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agenților Uniunii; alin. (2) lit. c) Acest drept include în principal: obligația administrației de a-și motiva deciziile.

[2]Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor cu numărul 7 din data de 30 septembrie 2012”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *