Iohannis//ONU: România este vecinul direct al războiului

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 20 septembrie 2023, la New York, Statele Unite ale Americii, intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Vă prezentăm în continuare intervenția susținută de Președintele României (traducerea în limba română și textul original în limba engleză):

Domnule Președinte al Adunării Generale,

Domnule Secretar General,

Excelențe,

Lumea, așa cum o știm, trece prin transformări rapide și profunde sub impactul atâtor provocări cărora umanitatea trebuie să le facă față.

În același timp, în pofida acestui context foarte dificil, continuăm să ne apărăm valorile fundamentale, Carta ONU și multilateratismul eficient! Deciziile noastre sunt esențiale pentru viitorul omenirii. Noi, liderii, suntem chemați acum să luăm măsuri decisive pentru generațiile viitoare, în spirit de solidaritate și de responsabilitate comună, precum și să susținem ordinea internațională bazată pe reguli și respectarea deplină a dreptului internațional!

Doamnelor și domnilor,

România este vecinul direct al războiului continuu de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și am acționat, cu toată energia noastră, pentru a contribui substanțial la securitatea și stabilitatea regionale și internaționale. Acest război a demonstrat că Marea Neagră necesită mai multă atenție la nivel global, fiind de importanță strategică pentru securitatea transatlantică.

De asemenea, România susține un multilateralism mai eficient, alături de parteneri globali care împărtășesc aceeași viziune, în lupta pentru libertate și democrație.

Încă din prima zi a războiului, România a acționat în deplină solidaritate cu curajosul popor ucrainean.

Vom continua să oferim un adăpost sigur și să protejăm refugiații care vin din statul vecin, așa cum am făcut pentru cei peste 6 milioane de ucraineni care ne-au trecut deja granițele.

Susținem pe deplin Formula de Pace propusă de partea ucraineană ca fiind cel mai potrivit cadru care să conducă la o pace echitabilă, durabilă și sustenabilă. Susținem, de asemenea, respectarea dreptului internațional și atragerea răspunderii internaționale, astfel încât toți cei responsabili de comiterea de atrocități să fie aduși în fața justiției.

Doamnelor și domnilor,

Regiunea noastră, zona extinsă a Mării Negre, trebuie să fie protejată împotriva efectelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ale războiului său hibrid și ale interferențelor sale maligne.

România a susținut constant necesitatea de a menține așa-numitele conflicte prelungite sau înghețate din regiune pe agenda noastră de interes prioritar.

De asemenea, România a fost în prima linie în sprijinirea, într-o manieră multidimensională, a partenerilor vulnerabili din regiune. Astfel, am oferit sprijin substanțial vecinului nostru, Republica Moldova, țara cea mai afectată de război, după, desigur, Ucraina.

Doamnelor și domnilor,

În timp ce acționăm în prezent pentru a ne apăra valorile, trebuie să continuăm, de asemenea, să proiectăm un viitor sustenabil. De aceea, continuăm să urmărim în mod activ implementarea Agendei 2030.

Insecuritatea alimentară, instabilitatea energetică și economică afectează întreaga lume, cu precădere pe cei mai vulnerabili din Sudul Global.

Prin decizia de a pune capăt Inițiativei privind Exportul de Cereale prin Marea Neagră și prin atacarea porturilor ucrainene, Rusia amplifică și mai mult criza alimentară globală. Solicităm încă o dată ca Federația Rusă să înceteze blocarea Inițiativei.

În calitate de vecin direct al Ucrainei și de actor internațional responsabil și solidar, România a jucat un rol activ în eforturile globale privind securitatea alimentară. De la începutul războiului, am facilitat livrarea a peste 25,5 de milioane de tone de cereale provenind din Ucraina.

România nu-i va abandona pe partenerii noștri cei mai vulnerabili care au nevoie de sprijinul nostru, în special din țările mai puțin dezvoltate, inclusiv din Africa.

De asemenea, investim și contribuim la reziliența instituțională africană, la menținerea păcii și consolidarea capacităților instituționale.

Doamnelor și domnilor,

Prin Strategia noastră pentru Dezvoltare Durabilă, promovăm o guvernare eficientă, transparentă și centrată pe cetățean. Cea de-a doua Evaluare Națională Voluntară, publicată în luna iulie a acestui an, constituie o dovadă că ne aflăm pe drumul cel bun, întrucât am realizat deja 62% din obiectivele noastre naționale pentru 2030.

Dar, întrucât suntem conștienți de faptul că la nivel global persistă încă întârzieri, suntem încrezători în Summitul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și în Summitul Viitorului.

Suntem, de asemenea, conștienți de importanța finanțării pentru dezvoltare.

România s-a angajat să crească asistența oficială pentru dezvoltare la 0,33% din Venitul Național Brut până în 2030. În plus, vom contribui la obiectivul UE de a aloca 0,20% din asistența oficială pentru dezvoltare în beneficiul țărilor mai puțin dezvoltate.

Distinsă audiență,

Efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, ale poluării și ale pierderii biodiversității, precum și insecuritatea energetică și dezinformarea reprezintă preocupările noastre globale.

Eforturile României în combaterea acestor provocări sunt vizibile.

De exemplu, ne-am angajat să ratificăm și să implementăm rapid Acordul privind diversitatea biologică marină a zonelor aflate în afara jurisdicției naționale.

Am făcut parte, de asemenea, din grupul-nucleu care a promovat solicitarea Adunării Generale de emitere a unui Aviz Consultativ al Curții Internaționale de Justiție pe tema obligațiilor statelor cu privire la schimbările climatice.

Rămânem vocali în susținerea educației climatice, o prioritate pentru România și pentru mine personal. De asemenea, cred cu tărie că interconexiunea climă-securitate trebuie să ocupe un loc mai important pe agenda ONU, inclusiv în Consiliul de Securitate.

Sperăm că Summitul privind Ambiția Climatică și COP28 vor mobiliza voința politică pentru menținerea pe mai departe a obiectivului de 1,5℃! Trebuie să accelerăm o tranziție energetică echitabilă și reducerea emisiilor, asigurând, în același timp, securitatea energetică.

Contracararea riscurilor de dezastre necesită, de asemenea, eforturi comune, iar inițiativa Platformei de Urgență este un pas în direcția cea bună. România participă activ la misiunile internaționale de asistență, împărtășește cele mai bune practici și oferă formare profesională privind măsurile de răspuns.

În eforturile noastre, ar trebui să folosim atât oportunitățile oferite de digitalizare, inovare și noile tehnologii, cât și investițiile strategice în surse regenerabile de energie, ca factori care facilitează dezvoltarea durabilă.

În același timp, România salută inițiativa Secretarului General privind un Cod de Conduită pentru Integritatea Informațiilor pe Platformele Digitale.

Distinsă audiență,

În contextul geopolitic actual, cheia unui multilateralism eficient este asigurarea succesului reformării sale, care nu mai poate fi amânată. Un Consiliu de Securitate extins ar putea include voci suplimentare importante: din partea Grupului african, a diferitelor state insulare mici în curs de dezvoltare și chiar a celui mai mic grup regional – cel est-european.

La împlinirea a 75 de ani de la adoptarea Declarației ONU privind Drepturile Omului, România pledează cu tărie pentru consolidarea sistemului ONU pentru drepturile omului, inclusiv pentru finanțarea adecvată a acestuia. În calitate de membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, continuăm să fim un susținător activ al democrației, al statului de drept, al nediscriminării, al libertății de exprimare, al drepturilor copiilor și femeilor.

În același timp, respectarea deplină și promovarea dreptului internațional rămân în centrul politicii noastre externe. Cu titlu de exemplu, România pledează pentru o acceptare extinsă de către state a jurisdicției Curții Internaționale de Justiție. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru candidatura noastră solidă la Curtea Mondială!

Stimați colegi,

Summitul Viitorului, care va avea loc anul viitor, reprezintă o ocazie excelentă de a găsi soluții comune la nivel global.

Pactul pentru Viitor trebuie să ofere Organizației Națiunilor Unite instrumentele necesare pentru a obține rezultate, atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare. Trebuie să luptăm pentru cetățenii noștri și pentru viitorul pe care ni-l dorim.

Vă mulțumesc!


 

Mr. President of the General Assembly,

Mr. Secretary General,

Excellencies,

The world, as we know it, is enduring profound and rapid transformations under the impact of so many challenges which humanity must face.

At the same time, against this very difficult background, we continue to defend our core values, the United Nations Charter and effective multilateralism! Our decisions are critical for the future of humanity. We, the leaders, are called on now to take decisive actions for the generations to come, in a spirit of solidarity and shared responsibility, and stand up for rules-based international order and for the full respect for international law!

Ladies and Gentlemen,

Romania is a direct neighbour to the continued war of aggression of Russia against Ukraine and we acted, with all our energy, to bring a solid contribution to regional and international security and stability. This war demonstrated that the Black Sea needs more global attention, as it is of strategic importance for transatlantic security.

Romania also stands for more efficient multilateralism, alongside like-minded partners across the Globe, in the fight for freedom and democracy.

Since day one of the war, Romania has acted in full solidarity with the brave Ukrainian people.

We will continue to provide safe haven and protect refugees coming from our neighbour, as we did for over 6 million Ukrainians who already crossed our borders.

We fully support the Ukrainian Peace Formula as the most suitable framework conducive to a fair, lasting, and sustainable peace. We also support the pursuit of international law and accountability, so that all those responsible for atrocities are brought to justice.

Ladies and gentlemen,

Our region, the wider Black Sea area, must be protected against the effects of Russia’s war against Ukraine and its hybrid war and malign interference.

Romania has been constantly arguing on the need to keep the so-called protracted or frozen conflicts in the region high on our agenda.

Romania has also been at the forefront of supporting, in a multidimensional manner, the vulnerable partners in the region. We have thus offered substantial support to our neighbour, the Republic of Moldova, the country most affected by the war, after, of course, Ukraine itself.

Ladies and Gentlemen,

While we work in the present to defend our values, we should also continue to project a sustainable future. We thus continue to actively pursue the 2030 Agenda.

Food insecurity, energy, and economic instability affect the entire world, and especially the most vulnerable in the Global South.

By terminating the Black Sea Grain Initiative and by attacking Ukrainian ports, Russia further exacerbates the global food crisis. We once again urge the Russian Federation to cease blocking the Initiative.

As a direct neighbour of Ukraine and a responsible and solidary international actor, Romania has played an active role in the global efforts on food security. Since the beginning of the war, we have facilitated the delivery of more than 25.5 million tons of Ukrainian grain. Romania will not let down our most vulnerable partners who need our support, especially those from least developed countries, including from Africa.

We also invest and bring our contribution for African institutional resilience, peacekeeping, and capacity building.

Ladies and Gentlemen,

Through our Sustainable Development Strategy, we advance an efficient, transparent, and citizen-centered governance. Our second Voluntary National Review, issued this July, is proof that we are on the right track, as we already achieved 62% of our national targets for 2030.

But as we are keenly aware that globally we are lagging behind, we put trust in the Sustainable Development Goals Summit and the Summit of the Future.

We are also aware of the importance of financing for development.

Romania is committed to increase its official development assistance to 0.33% of its Gross National Income by 2030.

Moreover, we will contribute to the European Union’s objective to allocate 0.20% of its collective Official Development Aid to the Least Developed Countries.

Distinguished audience,

The devastating effects of climate change, pollution, and biodiversity loss, as well as energy insecurity and disinformation are our global concerns.

Romania’s efforts in combating these challenges are visible.

For instance, we are committed to swiftly ratify and implement the Agreement on marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction.

We were also part of the core group promoting the General Assembly’s request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change.

We remain vocal in supporting climate education, a priority for Romania and for me personally. I also strongly believe that the climate and security nexus should be more prominent on the United Nations agenda, including in the Security Council.

We hope that the Climate Ambition Summit and the COP 28 will mobilize the political will to keep the 1.5℃ target alive! We must accelerate a just energy transition and emissions reduction, while ensuring energy security.

Countering disaster risks also requires joint efforts, and the Emergency Platform initiative is a step in the right direction. Romania actively participates in international assistance missions, shares best practices, and offers training on response measures.

In our endeavours, we should use the opportunities brought by digitalization, innovation, and new technologies, as well as the strategic investments in renewables, as enablers of sustainable development.

At the same time, Romania welcomes the Secretary General’s initiative for a Code of Conduct for Information Integrity on Digital Platforms.

Distinguished audience,

In the current geopolitical context, the key for an efficient multilateralism is to ensure its successful reform, which cannot be delayed any longer. An enlarged Security Council could include important additional voices: from the African Group, from various Small Island Developing States and even from the smallest regional group – the Eastern European one.

As we celebrate 75 years since the adoption of the UN Declaration on Human Rights, Romania strongly advocates for strengthening the UN Human Rights system, including for its adequate funding. As a member of the Human Rights Council, we continue to be an active supporter of democracy, rule of law, non-discrimination, freedom of expression, children’s and women’s rights.

At the same time, the full respect and promotion of international law remain at the very core of our foreign policy. As an example, Romania is advocating for an enlarged acceptance by states of the jurisdiction of the International Court of Justice. And we count on your support for our solid candidature for the World Court!

Dear colleagues,

Next year’s Summit of the Future represents an excellent opportunity to find joint global solutions.

The Pact for the Future must provide the United Nations with the tools to deliver, for us and for future generations. We must stand for our people and for the future we want.

I thank you!

Citește mai mult pe www.presidency.ro

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: